UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij verzorgen in Nederland de uitvoering van werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Ook biedt het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen ze in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het UWV wil, samen met haar partners, het verschil maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen ze voor inkomen. Om dat laatste in goede banen te leiden en om voor verschillende uitkeringen de juiste aanvragen in te dienen kunnen wij helpen. Dat biedt zekerheid van uitkering en het goede gevoel dat er specialisten zijn die je helpen.

Formulier E106/S1

Het formulier E106/S1 is bedoeld als bevestiging van ziekteverzekering in het land van de aanvraag om uit gratis medische zorg in elk land van de EU op dezelfde regels als in het woonland gebruik te kunnen maken.

Om formulier E106/S1 te verkrijgen, is het voldoende om de nodige informatie aan ons te sturen:

 • Uw persoonsgegevens

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen

Formulier E301/U1 of E303/U2

Formulier E301/U1 is bedoeld als bevestiging van de periodes van verzekering of tewerkstelling op het terrein van een bepaald EU land. Het is nodig bij wijziging van het woonland om bv. de werkloosheidsuitkering verder te kunnen uitbetalen. Dit document dient bij de bepaalde Dienst in het nieuwe woonland voorgelegd te worden (mbt. Polen – het plaatselijk bevoegde Werkkantoor). Pas daarna kan de werkloosheidsuitkering aangevraagd worden. Dit formulier is eveneens nodig bij het vaststellen van de hoogte van pensioen.

Formulier E303/U2 is bedoeld om het recht op doorbetaling van de werkloosheidsuitkering in een ander land te bevestigen. Om de uitkering in het buitenland te kunnen ontvangen, dienen de eerste 4 weken in Nederland te worden doorgebracht en dient deze persoon tot het UWV beschikking te zijn. Als de aanvraag in behandeling is genomen, maakt het UWV een beslissing. Binnen 7 dagen na de beslissing van het UWV, dient deze persoon zich te melden op het bevoegde werkkantoor.
De aanvraag kan al 4 weken voor het einde van de tewerkstelling ingediend worden. De formulieren worden door het UWV binnen 8 dagen vanaf de melding uitgegeven.

Om één van de genoemde formulieren te verkrijgen, is het voldoende om de volgende informatie aan ons te sturen:

 • Uw persoonsgegevens;
 • Gegevens van de laatste werkgever;
 • Datum van het einde van de tewerkstelling.

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.uwv.nl

WAJONG uitkering

WAJONG is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen.

Voorwaarden van het toekennen:

 • Op uw18e verjaardag bent U volledig arbeidsongeschikt door een ernstige, langdurige ziekte of handicap.
 • Tussen uw 18e en 30e levensjaar bent u volledig arbeidsongeschikt door een ernstige, langdurige ziekte of handicap en u heeft in het jaar voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid minstens 6 maanden gestudeerd.

Daarnaast:

 • U woont in Nederland;
 • Binnen 1 jaar wordt geen verbetering van Uw gezondheid verwacht;
 • Op dit moment neemt u geen deel aan een opleiding.

De beslissing over de toekenning van WAJONG gebeurt meestal binnen 14 dagen vanaf de melding.

Met het oog op veranderende bepalingen is het nodig om te weten wat op U betrekking heeft:

 • U wordt 18 in 2015 of WAJONG uitbetaald na 2010 – valt onder WAJONG 2015
 • Indien de WAJONG aanvraag voor 1 januari 2010 werd gestuurd valt zulke persoon onder oudere bepalingen – OUDE WAJONG

Bij WAJONG 2015 bedraagt de hoogte van de uitkering 75% van het minimumloon van de bepaalde groepscategorie. De uitbetaling gebeurt ongeveer op 23 dag van elke maand.

Om een WAJONG aanvraag in te dienen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Uw persoonsgegevens

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.uwv.nl

Ziektewet uitkering

Ziektewet uitkering is van het soort arbeidsovereenkomst afhankelijk. Er zijn ook twee manieren van de uitbetaling :

 • door de werkgever
 • door het UWV

Indien het UWV de uitkeringsinstantie is, is de werknemer verplicht om zijn/haar arbeidsongeschiktheid bij de werkgever aan te melden en deze dient zijn werknemer bij het UWV aan te melden. Indien dit niet gebeurt heeft de werknemer 2 dagen om de ziekte bij de UWV zelf aan te melden.

Binnen 4 dagen krijgt u van het UWV een brief met bevestiging en de hoogte van de uitkering.

Het UWV doet eveneens een voorstel in verband met samenwerking om snelle terugkeer naar het werk te verzekeren en biedt tevens een consult met de bedrijfsarts aan.

De hoogte van de uitkering is van het gemiddelde inkomen afhankelijk en bedraagt 70% van het bruto loon, maar niet meer dan 199,15 € per dag. Het bedrag van de uitkering houdt eveneens het vakantiegeld in.

* In sommige gevallen kan de hoogte van de uitkering hoger zijn, bv:

 • De werknemer is ziek door zwangerschap (100% van het dagloon);
 • De werknemer is de orgaandonor en is ziek.

De hoogte van de uitkering kan vermindert worden, indien de werknemer gedeeltelijk naar zijn/haar werk terugkeert.

De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van :

 • inkomen van de fiscale partner;
 • spaargeld;
 • erfenis;
 • alimentatie;
 • kinderbijslag;
 • huurbedrag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag die door de Belastingdienst worden uitbetaald;
 • vrijwilligerswerk.

Indien de uitkering toegekend wordt valt de termijn van de eerste uitbetaling na 6 weken en wordt vervolgens iedere week uitbetaald.

De maximale tijd van de ziektewet uitkering bedraagt 104 weken (2 jaar).

* In sommige gevallen, als het UWV de beslissing vertraagt, kan een voorschot worden toegekend.

Om u bij het UWV te registreren, hebben wij de volgende gegevens nodig :

 • Uw persoonsgegevens

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.belastingdienst.nl

WW uitkering

Werkloosheidsuitkering wordt door het UWV toegekend.

Volledige werkloosheid

onder de volgende voorwaarden:

 • U bent bereid om nieuw werk te beginnen;
 • Binnen de laatste 36 weken heeft U 26 weken gewerkt (zelfs 1 werkdag in de week wordt berekend als volledige werkweek);
 • De reden van de werkloosheid bestaat uit:
  • Afloop van de tewerkstelling (einde van de arbeidsovereenkomst);
  • Opzegging door de werkgever;
 • Indien de opzegging door de werknemer gebeurt wordt er geen werkloosheidsuitkering toegekend. Er zijn maar uitzonderingen:
  • Uw fiscale partner is verhuisd waardoor uw woon-werk reistijd tot 3 uur wordt verlengd. Tot het laatste moment voor de verhuizing dient U bij de oude werkgever te blijven;
  • De arbeidsvoorwaarden beïnvloeden op een aanzienlijke manier uw gezondheidstoestand. Ten eerste moet U dit aan Uw werkgever melden zodat deze een oplossing kan vinden. Indien geen oplossing er komt, dient er contact met de arts worden opgenomen om meer over de verwachtingen te weten te komen.

Het UWV hanteert 2 termijnen die de personen die hun werk verliezen in acht dienen te nemen :

 • De termijn van melding inzake einde van de tewerkstelling bedraagt 2 dagen;
 • De termijn van het indienen van de aanvraag naar WW-uitkering bedraagt 1 week. Bij latere indiening begint de uitbetaling later waardoor ook de hoogte ervan automatisch lager wordt..

De hoogte van de uitkering is van het arbeidsverleden afhankelijk en wordt berekend op basis van SV inkomen (indien de tewerkstelling korter werd – dan wordt het inkomen ook lager). De hoogte van de uitkering wijzigt:

 • 1 – 2 maand – 75% van het bruto inkomen
 • 3 en volgende – 70% van het bruto inkomen

De minimale periode van de uitbetaling bedraagt 3 maanden. Deze periode kan afhankelijk van het arbeidsverleden verlengd worden, maar kan niet langer dan 38 maanden zijn (3 jaar en 2 maanden).

Voorbeeld:

U heeft 7 jaar bij één werkgever gewerkt – de lengte van de WW-uitkering bedraagt 7 maanden.

Na registratie gaat het UWV een bevestigende brief verzenden en vervolgens binnen 4 weken een beslissing met de informatie over de datum van het begin van de uitbetaling en de hoogte van de uitkering.

De WW-uitkering wordt om de elke 4 weken uitbetaald.

Neemt U in acht dat elke wijziging in uw levenssituatie dient onmiddellijk aan het UWV aangemeld te worden!

Vermindering van het aantal werkuren

Indien Uw arbeidstijd met ten minste 5 uur per week wordt verkort, kunt U een toeslag in verband met deze vermindering aan te vragen. De voorwaarden zijn hetzelfde als bij het aanvragen van de WW-uitkering. Maar het is nodig om te weten dat u op deze manier het bedrag dat vermindert dat u zou krijgen bij volledig verlies van het werk. Indien u gebruik maakt van deze toeslag en vervolgens u werkeloos wordt – wordt de lengte van de uitkering met deze periode van de toeslag verkort.

Om u bij het UWV te registreren, hebben wij de volgende gegevens nodig :

 • Uw persoonsgegevens

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.uwv.nl

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering

Volgens de Nederlandse wet heeft een zwangere vrouw het recht op zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. Een vrouw is verplicht om 3 weken voor de geplande bevalling aan haar werkgever een informatie over de zwangerschap door te geven, maar het is aangeraden om dit al eerder te doen, zodat de werkgever de nodige organisatorische veranderingen verbonden met de ouderschapsverlof kan invoeren.

De uitkeringsaanvraag dient niet eerder dan 4 weken voor de ouderschapsverlof ingediend te worden maar niet later dan 2 weken vooraf. In de meeste gevallen voor het ouderschapsverlof betaald de werkgever, maar in sommige situaties kan ook de UWV de verantwoordelijkheid voor de toekomstige moeder nemen.

De beslissing over de toekenning wordt binnen 4 weken gestuurd, de werkgever ontvangt eveneens een kopie van deze beslissing. De hoogte van de uitkering is van het bruto dagloon bij de actuele werkgever afhankelijk. Het kan niet hoger dan € 199,15 per dag zijn en wordt meestal aan de werkgever uitbetaald die het bedrag aan de werknemer uitbetaald. Indien de vrouw arbeidsongeschikt tijdens de zwangerschap is, krijgt zij de ziektewet uitkering, die tot de dag van terugkeer naar het werk of begin van het ouderschapsverlof wordt uitbetaald. Over dit aantal dagen wordt het ouderschapsverlof verkort.

De termijn van begin van het ouderschapsverlof valt tussen 6 en 4 week voor de geplande bevalling.
Om Uw situatie bij het UWV te bepalen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Uw persoonsgegevens

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.uwv.nl

WIA / WAO uitkering

WIA is voor mensen met een langdurige ziekte en wordt uitbetaald na einde van de basis ziekte-uitkering, die meestal tot 2 jaar wordt uitbetaald. WIA bestaat uit twee uitbetalingsmogelijkheden:

 • WGA – ziekteperiode bedraagt meer dan 2 jaar maar er is een verwachting op gedeeltelijke verbetering;
 • IVA – ziekteperiode bedraagt meer dan 2 jaar en de kans op verbetering is er nauwelijks.

Personen die ziekte-uitkering van hun werkgever uitbetaald krijgen, dienen de WIA aanvraag in de 93 week van de ziekte in te dienen.

WAO voor personen met handicap bestaat uit twee uitbetalingsmogelijkheden:

 • Tijdelijke WAO – betreft personen boven het 33ste levensjaar. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt 75% van de dagloon;
 • Doorbetaling van WAO – vormt een vervolg van tijdelijke WAO, de hoogte ervan is alleen maar gedeeltelijk afhankelijk van het vroeger inkomen.

UWV betaald de uitkering ongeveer op 23ste dag van elke maand uit.

Om Uw situatie in UWV te bepalen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Uw persoonsgegevens

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.uwv.nl